Projekty a kampane

Administrácia štipendijného programu Divých makov

Štipendijný program je pevnou súčasťou Divých makov už od vzniku našej organizácie. Výška ročného štipendia sa určuje na základe individuálnych potrieb konkrétnych detí.

Výdavky, ktoré sú do štipendia zahrnuté priamo súvisia s rozvojom talentov našich detí a ich štúdiom. Ide predovšetkým o cestovné výdavky, školné, financie na krúžky, umelecké, školské pomôcky a iné. Štipendijný program funguje na princípe individuálneho darcovstva, čo v praxi znamená, že darcovia a darkyne si sami vyberú konkrétne dieťa, ktoré chcú podporiť. Taktiež si sami určia, akú časť jeho ročného rozpočtu uhradia. Keďže si zakladáme na osobnejšom a individuálnom prístupe, darcovia a darkyne sú pravidelne informovaní o úspechoch i prípadných ťažkostiach podporovaných detí. Majú prehľad o novinkách, ktoré sa v ich živote udiali a v prípade záujmu sa môžu s deťmi stretávať i osobne.

Ďalšiu podstatnú súčasť štipendijného programu tvoria naši regionálni mentori a mentorky. Práve oni sú v pravidelnom osobnom kontakte s deťmi z Divých makov, ktoré pochádzajú z rôznych regiónov Slovenska. Prostredníctvom svojej práce i osobného príkladu motivujú štipendistov k pracovným výkonom i osobnostnému rozvoju. Mentorky a mentori prechádzajú pravidelnými školeniami za účelom posunutia ich mentorských zručností na vyššiu úroveň.