Projekty

Divé maky- Mladí rómski lídri

Divé maky- Mladí rómski lídri

Primárnou cieľovou skupinou projektu je talentovaná mládež vo veku 15-23 rokov zapojená do programu Divé maky. Z týchto sme vyselektovali 18-tich, ktorí okrem talentu majú potenciál stať sa mladými lídrami. Títo mladí majú záujem viac sa aktivizovať na miestnej, regionálnej aj národnej úrovni a majú na to aj všetky predpoklady, len potrebujú správny tréning, koučing a mentoring. Projekt im má priniesť príležitosť stať sa rešpektovanými mládežníckymi lídrami, aby pomohli ďalším mladým zo znevýhodneného prostredia v ich občianskej aktivizácii. Práca s mládežou bude prebiehať prostredníctvom podpory rozvoja ich talentu a potenciálu v súlade s modernými trendmi a atraktívnymi prístupmi. Celkovým cieľom projektu je rozvoj kompetencií mladých a mládežníckych vedúcich a pracovníkov s mládežou, ktorí budú následne zapojení do rôznych aktivít na aktiváciu mládeže v ohrození cez budovanie líderských kapacít Divých makov. Mladí lídri budú využívať pri práci s mládežou talent a umenie ako základný komunikačný nástroj advokačných a aktivizačných aktivít.
Na projekte sa budú podielať okrem Divých makov dvaja partneri – občianske združenie Osvetové centrum Rómov a občianske združenie Manageria zastrešujúce program Teach for Slovakia ktorí majú v projekte role nevyhnutné na dosiahnutie stanovených cieľov. Nosnými aktivitami projektu je realizácia série tréningov zameraných na podporu mladých lídrov ktorí budú schopní advokovať záujmy rómskej a inak znevýhodnenej mládeže na úrovni miestnej, regionálnej aj národnej prostredníctvom vytvorených partnerstiev. Projektom vytrénujeme aj pracovníkov s mládežou, ktorí budú svojich zverejcov mentorovať a koučovať, aby im pomohli dosiahnuť čo najlepšie výsledky. Projektom vytrénovaní lídri budú pokračovať v advokácii záujmov vylúčenej a ohrozenej mládeže účasťou ako patróni mladých na školách, kde sú zapojení učitelia z projektu TFS s cieľom prispievať k boju proti extrémizmu a radikalizácii mládeže. Mladí lídri vo veku 18-23 rokov budú zapojení ako lídri na advokovanie záujmov rómskej a znevýhodnenej mládeže na úrovni samospráv či ako členovia poradného orgánu pri úrade Splnomocnenca vlády pre rómske komunity.

Tento projekt bol podporený z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v rámci Programu Erasmus+ a inštitútu IUVENTA- Slovenský inštitút mládeže.

logo MSVVAS SR        iuventa_logoRGBIntro_Erasmus1