Projekty a kampane

Projekt Inštituciónálny rozvoj občianskeho združenia Divé maky

Cieľom projektu je inštitucionálny rozvoj, nastavenie stratégie a lepšej udržateľnosti a fundraisingu občianskeho združenia Divé maky, ktoré úspešne funguje už 10 rokov ale na to aby bolo aj naďalej udržateľné potrebuje sa dostať na vyššiu kvalitatívnu úroveň.

Počas desiatich rokov od založenia združenia pracovali Divé maky na kvalite práce s cieľovou skupinou v rámci štipendijného programu Divé maky, kompletne prepracovali mentoringový program aby boli výsledky práce s deťmi a mládežou čo najlepšie ale neustále sa potýkajú s problémami finančnej udržateľnosti ako aj problémami personálnymi a strategickými.

Projekt má pomôcť Divým makom k profesionalizácii a tým pádom lepšej udržateľnosti prostredníctvom zlepšenia zručností celého tímu (projektový tím, mentori), posilnenia kompetencií, zavádzania zmien na zvýšenie kvality manažmentu organizácie, zlepšenie plánovania, implementácia moderných stratégií , zlepšenie finančnej udržateľnosti štipendijného programu Divé maky prostredníctvom crowdfundingovej kampane v spolupráci s partnermi z PR a reklamného prostredia. 

Východiskovou situáciou pre projekt je potreba rozvoja, profesionalizácie a udržateľnosti organizácie Divé maky tak, aby bola udržateľná aj ďalších 10 rokov. 

„Projekt Inštitucionálny rozvoj o.z. Divé maky je podporený z programu ACF Slovakia, ktorý je financovaný z  Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou“.