Projekty a kampane

Divé maky: Mentoring a tútoring pre rómskych žiakov

Vďaka podpore Ministerstvo vnútra SR máme možnosť pracovať na systematickom rozvoji našich detí prostredníctvom kvalitného mentoringu.

Cieľom projektu je profesionálny mentoring s využívaním inkluzívnych koučingových techník zacielených na deti a mládež pochádzajúcich z MRK, t.j. cca 40 žiakov stredných a základných škôl zapojených do programu Divé maky. 

Špecifickými cieľmi sú: 

1) Odborná príprava mentorov zameraná na osvojenie si inovatívnych techník individuálneho a skupinového mentoringu, koučingu do role a koučingovej spätnej väzby. 

 2) Kontinuálne vedenie a supervízia mentorov s cieľom rozvíjať ich základné zručnosti a eliminovať syndróm vyhorenia vzhľadom na dlhodobé mentorovanie (niekoľko ročné) 

3) Zvýšenie kľúčových kompetencií detí a žiakov z MRK zamerané na rozvoj akademických a osobnostných zručností.  Každý mentor má na starosti maximálne 2 deti a v rámci projektu vyberieme a vyškolíme 20-tich mentorov ktorí sa v príprave naučia porozumieť špecifikám prežívania vylúčených skupín detí a mladých ľudí z pohľadu chudoby, etnicity, hendikepu ale aj na rodinu, komunitu, spoločnosť, pracovné a ich školské prostredie. 

Metodiku tréningov zabezpečí spolupracujúca organizácia Od Emócií k poznaniu v rámci svojho akreditovaného vzdelávacieho programu. Metodológiu mentoringu máme podrobne spracovanú v Programovom manuáli pre mentorov z roku 2016. Projekt je plánovaný na 34 mesiacov.


Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

page0001