Charitatívna aukcia 12.9.2023

Záverečná správa 2014

Záverečná správa z Verejnej zbierky občianskeho združenia Divé maky

 

Názov: Divé maky

Sídlo: K Lomu 5, 81103 Bratislava

IČO: 42135435

Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu: Mgr. Barbora Kohútiková

Web stránka: divemaky.sk

Bankové spojenie: Tatra banka

Číslo účtu verejnej zbierky:  SK1911000000002924837379

Osoba zodpovedná za vykonanie verejnej zbierky: Mgr.Barbora Kohútiková

 

Podľa zákona č. 162/2014 o Z. z. o verejných zbierkach a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vám predkladáme Záverečnú správu z verejnej zbierky evidovanej na Okresnom súde
v Bratislave.

Registrované číslo zbierky: SVS-OVS3-2014/021592

Názov zbierky: Verejná zbierka Divých makov

Dátum začatia zbierky: 1. 8. 2014
Dátum ukončenia zbierky:
31. 7. 2015

 

Priebeh vykonávania: Verejná zbierka sa vykonávala formou zasielania darcovských SMS na skrátené číslo 821 v sieti Slovak Telekom, Orange, O2, zbieraním príspevkov do prenosných uzavretých a zapečatených pokladničiek 9.8.2014 na Mágio pláži v rámci festivalu Bašavel na pláži a 12.12.2014 , predajom predmetov počas akcie Bašavel na pláži a prostredníctvom web stránky www.divemaky.sk

Cieľom zbierky bolo získať finančné prostriedky na podporu činnosti o.z. Divé maky.

Občianske združenie Divé maky pomáha nadaným rómskym deťom zo sociálne znevýhodneného prostredia pri štúdiu a rozvoji talentu formou štipendií, mentoringu a ďalších vzdelávacích aktivít.

Územie použitia výnosu verejnej zbierky: Slovenská republika

Prehľad nákladov spojených s konaním verejnej zbierky:

Hrubý výnos z verejnej zbierky: 1537,09 EUR

Výnos bol tvorený: z finančných darov od fyzických osôb poukázané na účet SK1911000000002924837379 v sume 1213,29 EUR a príspevkov vyzbieraných do uzatvorených pokladničiek. Pokladnička ev.číslo 36 z akcie „Bašavel na pláži“ 9.8.2014 v Bratislave boli otvorené dňa 20.8.2014.  O otvorení pokladničky bola vyhotovená zápisnica dňa 20.8.2014. Peňažné príspevky v sume 213,80 EUR boli vložené na bankový účet verejnej zbierky dňa 21.8.2014.

Pokladnička ev.číslo 42 z akcie „Vianočná zbierka firmy Ernst and Young“ dňa 12.12.2014 v Bratislave bola otvorená dňa 15.12.2014. O otvorení pokladničky bola vyhotovená zápisnica dňa 15.12.2014. Peňažné príspevky v sume 110 EUR boli vložené na bankový účet verejnej zbierky dňa 16.12.2014.

Čistý výnos z verejnej zbierky: 1453,09 EUR

Prehľad použitia čistého výnosu zbierky na jej účel:

Získané prostriedky boli použité na podporu činnosti o.z. Divé maky v súlade so stanovenými cieľmi verejnej zbierky na podporu programu Divé maky konkrétne na pokrytie telekomunikačných nákladov, kancelárskych potrieb, tlač materiálov, poplatky SOZA za umelecké vystúpenie detí, energie, tréning tútorov ktorí pracujú s podporovanými deťmi v teréne a administratívne náklady.