Charitatívna aukcia 12.9.2023

Verejná zbierka 2016

Záverečná správa z Verejnej zbierky

občianskeho združenia Divé maky

 

Názov: Divé maky

Sídlo: Pod Kobylou 12, 841 10 Bratislava

IČO: 42135435

Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu: Mgr. Barbora Kohútiková

Web stránka: divemaky.sk

Bankové spojenie: Tatra banka

Číslo účtu verejnej zbierky:  SK611000000002948006916

Osoba zodpovedná za vykonanie verejnej zbierky: Mgr.Barbora Kohútiková

 

Podľa zákona č. 162/2014 o Z. z. o verejných zbierkach a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vám predkladáme Predbežnú správu z verejnej zbierky evidovanej na Okresnom súde
v Bratislave.

Registrované číslo zbierky: SVS-OVS3-2016/017398

Názov zbierky: Verejná zbierka Divých  Makov 2016

Dátum začatia zbierky: 1. 7. 2016
Dátum ukončenia zbierky:
30. 4. 2017

 

Priebeh vykonávania: Verejná zbierka sa vykonávala zbieraním príspevkov dňa 20.8.2016 na Hrade Devín v Bratislave v rámci akcie „Cigánsky bašavel 2016“ tromi spôsobmi:

  1. predajom vstupeniek
  2. predajom upomienkových predmetov počas akcie „Cigánsky bašavel 2016“ v informačnom stánku Divé maky (CD, látkové divé maky so špendlíkom, náramky proti urieknutiu)
  3. zbieraním príspevkov do prenosných pokladničiek počas akcie Cigánsky bašavel 2016. Na akciu boli použité 4 zapečatené pokladničky s evidenčným číslo 3, 15, 35 a 36. Výber pokladničiek s týmito číslami bol náhodný, organizácia disponuje s približne 80 ks pokladničiek s číslovaním od 1-80.

 

Počas celého obdobia trvanie Verejnej zbierky Divých makov 2016 prebiehala zbierka aj:

  1. zasielaním dobrovoľných príspevkov na osobitný účet zbierky. Tieto príspevky boli priamo poukázané na účet VZ č. SK611000000002948006916

Cieľom zbierky bolo získať finančné prostriedky na podporu činnosti o.z. Divé maky.

Občianske združenie Divé maky pomáha nadaným rómskym deťom zo sociálne znevýhodneného prostredia pri štúdiu a rozvoji talentu formou štipendií, mentoringu a ďalších vzdelávacích aktivít.

Územie použitia výnosu verejnej zbierky: Slovenská republika

Prehľad nákladov spojených s konaním verejnej zbierky:

Hrubý výnos z verejnej zbierky:  10 324,46 – EUR

Prehľad hrubého výnosu zbierky podľa spôsobov vykonávanie zbierky:

  1. zasielaním dobrovoľných príspevkov na osobitný účet zbierky – 941,- EUR
  2. zbieraním príspevkov do stacionárnych pokladničiek – 0,EUR
  3. zbieraním príspevkov do prenosných pokladničiek v období od 12.8.2016-26.8.2016 – 177,46 EUR
  4. predajom predmetov na akcii Cigánsky bašavel 2016, dňa 20.8.2016 v stánku Divé maky- 165 EUR
  5. predajom vstupeniek na akcii Cigánsky bašavel 2016 dňa 20.8.2016 – 9041,00 EUR

Pokladničky číslo 3, 15, 36 a pokladnička č. 35  boli otvorené dňa 24.8.2016. O otvorení pokladničiek bola vyhotovená zápisnica. Peňažné príspevky boli vložené na bankový účet verejnej zbierky dňa 24.8.2016.

 

 

Prehľad použitia čistého výnosu zbierky na jej účel:

Čistý výnos z verejnej zbierky:  10 254,46 EUR

Prehľad použitia čistého výnosu zbierky na jej účel:

Získané prostriedky boli použité na podporu činnosti o.z. Divé maky v súlade so stanovenými cieľmi verejnej zbierky na podporu programu Divé maky konkrétne na pokrytie telekomunikačných nákladov, kancelárskych potrieb, tlač materiálov, poplatky SOZA za umelecké vystúpenie detí, energie, tréning mentorov, ktorí pracujú s podporovanými deťmi v teréne a administratívne náklady.