Charitatívna aukcia 12.9.2023

Záverečná správa 2015

Záverečná práva z Verejnej zbierky občianskeho združenia Divé maky

 

Názov: Divé maky

Sídlo: Pod Kobylou 12, 84110 Bratislava

IČO: 42135435

Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu: Mgr. Barbora Kohútiková

Web stránka: divemaky.sk

Bankové spojenie: Tatra banka

Číslo účtu verejnej zbierky:  SK1911000000002924837379

Osoba zodpovedná za vykonanie verejnej zbierky: Mgr.Barbora Kohútiková

 

Podľa zákona č. 162/2014 o Z. z. o verejných zbierkach a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vám predkladáme Záverečnú správu z verejnej zbierky evidovanej na Okresnom súde
v Bratislave.

Registrované číslo zbierky: SVS-OVS3-2015/017194

Názov zbierky: Verejná zbierka Divých makov 2015

Dátum začatia zbierky: 1. 8. 2015
Dátum ukončenia zbierky:
30. 6. 2016

Priebeh vykonávania:  Verejná zbierka sa vykonávala zbieraním príspevkov do prenosných uzavretých a zapečatených pokladničiek a predajom vstupeniek dňa 16.8.2015 v Starej tržnici v Bratislave v rámci akcie „Bašavel v tržnici“a predajom predmetov počas akcie „Bašavel v tržnici“ a prostredníctvom web stránky www.divemaky.sk

Cieľom zbierky bolo získať finančné prostriedky na podporu činnosti o.z. Divé maky.

Občianske združenie Divé maky pomáha nadaným rómskym deťom zo sociálne znevýhodneného prostredia pri štúdiu a rozvoji talentu formou štipendií, mentoringu a ďalších vzdelávacích aktivít.

Územie použitia výnosu verejnej zbierky: Slovenská republika

Prehľad nákladov spojených s konaním verejnej zbierky:

Hrubý výnos z verejnej zbierky: 1474,25 – EUR

Výnos z Verejnej zbierky z pokladničky z akcie „Bašavel v tržnici bol vo výške   1 421,25 EUR. Pokladnička číslo 36 bola otvorená dňa 3.9.2015. O otvorení pokladničky bola vyhotovená zápisnica. Peňažné príspevky boli vložené na bankový účet verejnej zbierky dňa 3.9.2015.

Ostatný výnos v sume 53,- EUR bol výnosom z predaja upomienkových predmetov Divých makov. (CD a náramky proti urieknutiu) Tieto prostriedky boli prijímané počas trvania zbierky na účet verejnej zbierky.

Prehľad použitia čistého výnosu zbierky na jej účel:

Čistý výnos z verejnej zbierky:  1396,12 EUR

Prehľad použitia čistého výnosu zbierky na jej účel:

Získané prostriedky boli použité na podporu činnosti o.z. Divé maky v súlade so stanovenými cieľmi verejnej zbierky na podporu programu Divé maky konkrétne na pokrytie telekomunikačných nákladov, kancelárskych potrieb, tlač materiálov, poplatky SOZA za umelecké vystúpenie detí, energie, tréning mentorov ktorí pracujú s podporovanými deťmi v teréne a administratívne náklady.