Charitatívna aukcia 12.9.2023

Verejná zbierka 2017

Predbežná správa z Verejnej zbierky občianskeho združenia Divé maky

 

Názov: Divé maky

Sídlo: Pod Kobylou 12, 841 10 Bratislava

IČO: 42135435

Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu: Ing. Mária Potočárová Rybaričová

Web stránka: divemaky.sk

Bankové spojenie: Tatra banka

Číslo účtu verejnej zbierky:  SK611000000002948006916

Osoba zodpovedná za vykonanie verejnej zbierky: Ing. Mária Potočárová Rybaričová

 

Podľa zákona č. 162/2014 o Z. z. o verejných zbierkach a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vám predkladáme Predbežnú správu z verejnej zbierky evidovanej na Okresnom súde
v Bratislave.

Registrované číslo zbierky: SVS-OVS3-2016/017398

Názov zbierky: Verejná zbierka Divých  Makov 2017

Dátum začatia zbierky: 13. 6. 2017
Dátum ukončenia zbierky: 30. 4. 2018

 

Priebeh vykonávania: Verejná zbierka sa vykonávala zbieraním príspevkov dňa 26.8.2017  na námestí v Eurovea v Bratislave v rámci akcie „Cigánsky bašavel 2017“ dvoma spôsobmi:

  1. predajom upomienkových predmetov počas akcie „Cigánsky bašavel 2017“ v informačnom stánku Divé maky (CD, látkové divé maky so špendlíkom, náramky proti urieknutiu)
  2. zbieraním príspevkov do prenosných pokladničiek počas akcie „Cigánsky bašavel 2017“

Na akciu boli použité 2 zapečatené pokladničky s evidenčným číslom 30 a 32 . Výber pokladničiek s týmito číslami bol náhodný, organizácia disponuje s približne 80 ks pokladničiek s číslovaním od 1-80.

Verejná zbierka sa vykonávala tiež následovnými spôsobmi počas celej doby platnosti povolenia vykonávať VZ :

  1. Zasielaním dobrovoľných peňažných príspevkov prostredníctvom web stránky – verejná zbierka prebiehala počas celého obdobia platnosti povolenia vykonávať VZ aj prostredníctvom zasielania príspevkov prostredníctvom web stránky sk. Tieto príspevky boli priamo poukázané na účet VZ č. SK611000000002948006916
  2. zasielaním darcovských SMS správ prostredníctvom služby DMS

 

Cieľom zbierky bolo získať finančné prostriedky na podporu činnosti o.z. Divé maky.

Občianske združenie Divé maky pomáha nadaným rómskym deťom zo sociálne znevýhodneného prostredia pri štúdiu a rozvoji talentu formou štipendií, mentoringu a ďalších vzdelávacích aktivít.

Územie použitia výnosu verejnej zbierky: Slovenská republika

Prehľad nákladov spojených s konaním verejnej zbierky:

Hrubý výnos z verejnej zbierky:  3919,66 – EUR

Prehľad hrubého výnosu zbierky podľa spôsobov vykonávanie zbierky:

  1. zasielaním dobrovoľných príspevkov na osobitný účet zbierky – 3348,66,- EUR
  2. zbieraním príspevkov do prenosných pokladničiek v období od 13.8.2017-26.8.2017 – 326,92,- EUR
  3. predajom predmetov na akcii Cigánsky bašavel 2016, dňa 26.8.2017 v stánku Divé maky  – 198,- EUR
  4. zasielaním darcovských SMS správ prostredníctvom služby DMS – 46,08,- EUR

 

Pokladničky číslo 30 a 32 boli otvorené dňa 29.8.2017. O otvorení pokladničiek bola vyhotovená zápisnica. Peňažné príspevky boli vložené na bankový účet verejnej zbierky dňa 29.8.2017.

 

Prehľad použitia čistého výnosu zbierky na jej účel:

Čistý výnos z verejnej zbierky je používaný na podporu činnosti o.z. Divé maky v súlade so stanovenými cieľmi verejnej zbierky. Detainé informácie o čerpaní VZ budú zverejnené v zákonnej lehote do apríla 2018.