Chcem byť divým makom

Chcem prihlásiť dieťa

Poznáte vo svojom okolí rómske dieťa od 6 do 16 rokov zo sociálne slabých pomerov, ktoré vytŕča z radu svojím nadaním? Aj ono sa môže uchádzať o finančnú podporu na zdokonaľovanie svojho talentu. Každoročne zasadá komisia, ktorá na základe prihlášok vyberie najtalentovanejšie deti a poskytne im tak príležitosť rozvíjať svoje nadanie. Počet voľných miest je obmedzený, avšak každé z prihlásených detí má šancu získať prestížne štipendium, ktoré mu ponúka šancu zmeniť svoj život. Preto neváhajte a prihlášky nám môžete zasielať počas celého roka!

V Divých makoch radi privítame všetky deti, ktoré sú výnimočné v rôznych oblastiach: hudbe, speve, tanci, výtvarnom umení, dramatickom umení, športe, študijných výsledkoch, cudzích jazykoch.

K správne vyplnenej prihláške prihlasovacieho formulára je potrebné priložiť:

– školské výsledky (vysvedčenie ZŠ, ZUŠ, diplomy a pod.),
– ukážku talentu (výkres, spevácky, hudobný, tanečný, dramatický alebo športový záznam na CD alebo DVD),
– krátky životopis (príbeh dieťaťa, plány, sny, ciele a dôvod prečo potrebuje štipendium),
– minimálne jednu referenciu od triedneho učiteľa alebo od tretej osoby, ktorá nie je s dieťaťom v príbuzenskom vzťahu.

Prihlášku spolu s prílohami zašlite prosím na adresu:

Divé maky, o.z.
Hany Meličkovej 1/H
Bratislava
841 05
Slovenská republika