Projekty

Letná akadémia a Cigánsky bašavel 2016

Cieľom projektu je zorganizovať multikultúrny festival Cigánsky Bašavel, kde vystúpia nielen profesionálne kapely a umelci rómskeho pôvodu, ale aj talentované rómske deti z Divých makov pochádzajúce zo sociálne slabého a málo podnetného prostredia. Festivalom už 7 rokov uľahčujeme prístup rómskych detí a mládeže k rómskej kultúre s cieľom napĺňať ich kultúrne práva, vzhľadom k tomu, že kvôli chudobe a sociálnemu vylúčeniu, sú takéto aktivity pre nich takmer nedostupné. Festival trvá jeden deň a predchádza mu týždňová Letná akadémia pre talentované deti z rómskych komunít. Na akadémií deti v spolupráci s profesionálnymi umelcami pripravujú kultúrny program na festival, a zároveň lektori pracujú s deťmi na ich osobnostnom rozvoji prostredníctvom neformálno-vzdelávacích aktivít. Projektom sa touto formou podporuje ich umelecký rozvoj a zvyšuje ich motivácia pre ďalšie vzdelávanie, ktoré má za cieľ podporiť ich sociálnu inklúziu. Festival okrem hudby a tanca ponúka tradičnú rómsku kuchyňu, remeslá, umelecké workshopy s rómskymi umelcami a deťmi z Divých makov. Festival je zameraný na kultúrne aktivity s cieľom podpory sociálnej inklúzie a boja s chudobou prostredníctvom kultúry v oblasti marginalizovaných rómskych komunít . Festival má rodinný charakter a je interaktívnym kultúrnym podujatím určeným hlavne deťom žijúcich vo vylúčených rómskych spoločenstvách, ktorým má napomôcť integrácii do spoločnosti a dodaniu dôvery v samých seba.

Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.

Ministerstvo_kultury